Föreningen

Vad innebär medlemskapet?

Vad är Högskolemäklarna? 

Högskolemäklarna är en ekonomisk förening vars syfte är att arbeta för föreningsmedlemmarnas intressen som fastighetsmäklarstudenter. Föreningens arbete utförs av en projektgrupp och en styrelse. Projektgruppen och styrelsen består av föreningsmedlemmar. Ansökan om att bli invald ställs till projektgruppen.
Högskolemäklarna strävar efter att du som mäklarstudent ska hållas uppdaterad kring vad som händer på skolan och kring beslut som berör just din utbildning till fastighetsmäklare på Högskolan i Gävle. Här kommer vi att lägga ut aktuell information som är värdefull för dig som mäklarstudent.

Högskolemäklarna har genom våra regelbundna möten med E-institutionen möjlighet att föra din talan för att du ska kunna vara med och påverka din studiesituation. Det här är en tjänst då du har chansen att göra din röst hörd, och det ser vi gärna att du gör!

Du är även välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring din utbildning så hjälper vi dig efter bästa möjliga förmåga.

Hur blir du medlem?
Medlem blir du om du studerar till fastighetsmäklare vid Högskolan i Gävle och betalar medlemsavgiften om
100 kr. Medlemskapet kommer att kunna lösas på Högskolan under förannonserade tider. Missar du dessa tider hänvisas du till ordförande för registerring. Medlemskapet varar under hela din studietid vid Högskolan i Gävle.

Vad innebär medlemskapet?
Som medlem får du subventionerade priser och förtur på föreningens aktiviteter.

Högskolemäklarna ek förenings stadgar 

§1 Firma Föreningens företagsnamn är Högskolan i Gävle ekonomisk förening.

§2 Ändamål och verksamhet Högskolemäklarna skall vara en fackligt, politiskt och religiöst obunden organisation. Högskolemäklarna har som ändamål att främja sina medlemmars och studenter som studerar till fastighetsmäklare ekonomiska intressen genom att bl a anordna en arbetsmarknadsmässa. Mässan skall vara en mötesplats för medlemmar, studenter, näringsliv samt branschorganisationer. Mässans främsta syfte skall vara att underlätta rekrytering av fastighetsmäklare bland studenter och medlemmar.

§3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Gävle kommun.

§4 Medlemskap för medlemskap krävs att personen är registrerad som elev på en högskola eller ett universitet i Sverige och har intentionen att utbilda sig till fastighetsmäklare. För medlemskap krävs en insats om 100 kronor per medlem. Insatsen skall betalas på Högskolemäklarnas konto samt ett brev skall skickas till föreningen där det framgår att den berörda personen är studerande på en högskola eller ett universitet i Sverige. En insats återbetalas endast i de fall som omnämns i lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen äger rätt att utesluta medlemmar som motverkar föreningens ändamål.

§5 Organisation De beslutande organen är föreningsstämma och styrelsen.

§6 Styrelsen Styrelsen i högskolemäklarna skall sköta föreningens löpande verksamhet. Styrelsen skall bestå av minst tre och maximalt åtta ledamöter. Styrelsen skall bestå av en ordförande och en kassör samt maximalt sex ledamöter. Styrelsens möten leds av ordföranden, i dennes frånvaro väljs mötesordföranden genom votering. Styrelseledamöterna väljs på föreningsstämman för tiden fram till nästa föreningsstämma. Det skall inte utgå något arvode till styrelseledamöterna. Det åligger styrelsen att

* Leda Högskolemäklarnas verksamhet
* Besluta om frågor av strategisk karaktär
* Utse kassör och sekreterare
* I styrelsen äger varje ledamot en röst
* För att styrelsen skall vara beslutande krävs att minst 2 ledamöter är närvarande.
* Avge propositioner till föreningsstämman och styrelsen
* Förvalta Högskolemäklarnas tillgångar och tillgodose medlemmarnas och studenternas intresse.
* Utse deltagare i valberedningen inför föreningsstämman

§7 Firmatecknare Firman tecknas förutom av styrelsen även av de ledamöter som styrelsen utser var för sig.

§ 8 Revisor På ordinarie föreningsstämma skall väljas en till två revisorer för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Om behov föreligger kan nya revisorer väljas på extra föreningsstämma.

§9 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är första januari till sista december.

§10 Föreningsstämma Högskolemäklarna högsta beslutande organ är föreningsstämman. Den av föreningsstämman utsedda styrelse skall leda Högskolemäklarna löpande verksamhet. Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast två veckor före. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast en vecka före. Kallelse skall ske via Högskolan i Gävles anslagstavlor. Extra föreningsstämma hålles då antigen styrelsen, revisorer eller minst en tiondel av medlemmarna begär det. Vid föreningsstämma äger medlemmarna en röst. För att föreningsstämman skall vara beslutande krävs minst tio procent av medlemmarna är närvarande. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas

* Val av ordförande under föreningsstämman och val av mötesordförandes val av mötessekreterare
* Godkännande av röstlängden
* Val av en eller två justeringsmän
* Fråga om föreningsstämman blivet utlyst i behörig ordning
* Fastställande av dagordning
* Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelse
* Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om hur vinsten eller förlusten skall disponeras
* Budget
* Medlemsavgift
* Val av revisor/revisorer
* Övriga ärenden
* Det åligger föreningsstämman att fastställa verksamhetsplan för nästkommande period samt att genom votering godkänna valberedningens styrelsekandidater. Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter

§ 11 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt balansräkningen skall sedan lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 12 Ändrings och tolkningsfrågor av stadgarna För ändring av dessa stadgar krävs antingen årsmötets beslut med två tredjedelar majoritet eller två på varandra följande, från ordinarie årsmöte, med enkel majoritet. Uppstår tvist om denna stadga gäller mening som två tredjedelar av årsmötet biträder.

§ 13 Upplösning För att föreningen skall upplösas krävs två beslut om upplösning fattade på två ordinaire föreningsstämmor i följd. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *